หัวข้อ

Dive into our engaging blog content,
exploring the latest insights in AI, leading-edge technology,
and comprehensive data analysis.

  1. หากจงใจไม่ยื่นแบบประเมินภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท
  2. หากไม่เสียภาษีป้ายภายในวันที่กำหนด ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท
  3. หากไม่แจ้งการรับโอนป้าย หรือไม่แสดงหลักฐานการเสียภาษีป้าย ณ สถานประกอบการค้าหรือสถานประกอบการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท
เรื่องภาษีป้ายร้านค้าอาจเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามหรือไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะต้องทำการยื่นเรื่องเพื่อประเมินว่าจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ ซึ่งในการเสียภาษีป้ายร้านค้านั้นจะคำนวณจากความกว้าง x ยาวและคำนวณออกมาเป็นตารางเซนติเมตร และทำการยื่นเรื่อง ซึ่งช่วงระยะเวลาในการยื่นประเมินเพื่อเสียภาษีป้ายจะไม่เกินวันที่ 31 มีนาคมของปีนั้น ๆ หากมีการติดตั้งป้าย แก้ไขป้าย หรือเพิ่มป้าย หลังจากวันที่ 31 มีนาคมของปีนั้น ๆ ให้ยื่นแบบประเมินภาษีป้ายภายใน 15 วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงป้าย แหล่งที่มา
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโฆษณาทุกชนิด โดยเฉพาะสื่อกลางแจ้ง (Out-of-Home advertising) ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโฆษณาทุกชนิด โดยเฉพาะสื่อกลางแจ้ง (Out-of-Home advertising) ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโฆษณาทุกชนิด โดยเฉพาะสื่อกลางแจ้ง (Out-of-Home advertising) ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโฆษณาทุกชนิด โดยเฉพาะสื่อกลางแจ้ง (Out-of-Home advertising) ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล
  1. หากจงใจไม่ยื่นแบบประเมินภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท
  2. หากไม่เสียภาษีป้ายภายในวันที่กำหนด ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท
  3. หากไม่แจ้งการรับโอนป้าย หรือไม่แสดงหลักฐานการเสียภาษีป้าย ณ สถานประกอบการค้าหรือสถานประกอบการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท
เรื่องภาษีป้ายร้านค้าอาจเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามหรือไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะต้องทำการยื่นเรื่องเพื่อประเมินว่าจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ ซึ่งในการเสียภาษีป้ายร้านค้านั้นจะคำนวณจากความกว้าง x ยาวและคำนวณออกมาเป็นตารางเซนติเมตร และทำการยื่นเรื่อง ซึ่งช่วงระยะเวลาในการยื่นประเมินเพื่อเสียภาษีป้ายจะไม่เกินวันที่ 31 มีนาคมของปีนั้น ๆ หากมีการติดตั้งป้าย แก้ไขป้าย หรือเพิ่มป้าย หลังจากวันที่ 31 มีนาคมของปีนั้น ๆ ให้ยื่นแบบประเมินภาษีป้ายภายใน 15 วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงป้าย แหล่งที่มา