Events 2024

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ของกิจกรรมดีๆ ที่ทาง TABDA เราจัดให้พี่น้องร้านป้าย ได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน

Sat, 13 Apr 2024

Sat, 13 Apr 2024

Sat, 13 Apr 2024

Sat, 13 Apr 2024

G&S Magazine

ขอข้อความเกริ่นสำหรับ G&S Magazine
ขอข้อความเกริ่นสำหรับ G&S Magazine

Thai Advertising Business
Development Association

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโฆษณาทุกชนิด
โดยเฉพาะสื่อกลางแจ้ง (Out-of-Home advertising)
ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล

ผู้บริหารสมาคม

ขอข้อความสำหรับผู้บริหารสมาคม
ขอข้อความสำหรับผู้บริหารสมาคม

นายกิตติชัย วิธานธำรง

รักษาการ นายกสมาคม

นายรวีภัทร ทรงมณี

เลขาธิการ

นายนเรศ ปานใส

ประชาสัมพันธ์

นายธัญพิสิษฐ์ ไกรทอง

นายทะเบียน

นายวชิรวิชญ์ สุภาวิตา

กรรมการฝ่ายวิชาการ

นายนัทธพงศ์ ทะอินทร์

กรรมการฝ่ายต่างประเทศ

นางสาวประพาภร แซ่อิ๋ว

ปฏิคม

นายสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ

กรรมการ

นายถิรธนา จินดาพล

กรรมการ

นายณัฐพล มาหวัน

กรรมการ

นางสาวสุชัญญา สุขขี

กรรมการ

นายธนกฤต ธนวรรธธารากุล

กรรมการ

Thai Advertising
Business Development
Association

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

ขอข้อความเกริ่นสำหรับ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ขอข้อความเกริ่นสำหรับ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

สมัครร่วมกิจกรรม
ในราคาพิเศษ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ได้รับนิตยสารและ
สื่อประชาสัมพันธ์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ได้การส่งเสริมธุรกิจ
ทั้งในและต่างประเทศ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสมาคม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

สมัครเป็นสมาชิกเลย

ขอข้อความสำหรับเกริ่นการสมัครเป็นสมาชิก
ขอข้อความสำหรับเกริ่นการสมัครเป็นสมาชิก

บทความ

หลายร้านค้าอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าการทำป้ายร้านค้า หรือป้ายหน้าร้านมีค่าใช้จ่ายที่เราต้องทำการเสียภาษีป้ายด้วย ซึ่งจะมีรายละเอียดและค่าใช้จ่าย กฎต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป
เมื่อได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีป้ายแล้ว ให้ดำเนินการชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน ได้ที่สำนักงานเขต (ฝ่ายรายได้) ที่ธนาคารกรุงไทย ผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย และ Internet
หากจงใจไม่ยื่นแบบประเมินภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หากไม่เสียภาษีป้ายภายในวันที่กำหนด ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท