Services

Our Services

เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสมาคมจัดขึ้นในอัตราพิเศษ

นิตยสารและสื่อประชาสัมพันธ์

ได้รับนิตยสารและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ผลิตโดยสมาคม

ชื่อทางการติดต่อ

ได้รับสิทธิ์ขอให้สมาคมติดต่อประสานงานกับสมาคมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขอข้อมูล ขอความรู้ หรือ ขอเข้าดูงาน ที่จะยังประโยชน์ให้กับธุรกิจ

เข้าร่วมประชุม และรับตำแหน่ง

สมาชิกสามัญ มีสิทธิร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซักถามคณะกรรมการ ทั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญ และมีสิทธิเข้าลงคะแนนเลือกตั้ง หรือ รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสมาคม

ตรวจสอบสถานะและทรัพย์สิน

สามารถขอตรวจสอบสถานะและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือต่อเลขาธิการสมาคม

Events

Upcoming Events

นิตยสาร G&S

Graphics & Sign VOL 22


เพิ่มเติม
register

Register

เลือกแบบสมาชิกที่ท่านต้องการสมัคร
สมาชิกสามัญทั่วไปนิติบุคคล (3,210 บาท/ปี )
สมาชิกสามัญทั่วไป ( 2,140 บาท/ปี )
สมาชิกนิตยสาร G&S ( 428 บาท/ต่อปี )
สมาชิกสามัญทั่วไปนิติบุคคล
สมาชิกสามัญทั่วไป
สมาชิกนิตยสาร