About TABDA

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา

TABDA หรือ Thai Advertising Business Development Association เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโฆษณาทุกชนิด โดยเฉพาะสื่อกลางแจ้ง (Out-of-Home advertising) ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล

stacks-image-f5b10b7-2

ความหมายของตราสัญลักษณ์สมาคมมีดังนี้

T = Thai หมายความถึง ประเทศไทย

A = Advertising หมายความถึง การโฆษณาประชาสัมพันธ์

B = Business หมายความถึง ธุรกิจ

D = Development หมายความถึง การส่งเสริมและพัฒนา

A = Association หมายความถึง สมาคม


Thai Advertising Business Development Association

expert-icon1
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สามารถส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโฆษณาทุกชนิด โดยเฉพาะสื่อกลางแจ้ง (Out-of-home advertising) ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล

expert-icon2
พันธกิจสมาคม

   1. สนับสนุน ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการผลิตป้ายและสื่อโฆษณาทุกชนิด

   2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ

   3. สานความสามัคคี เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางทฤษฏีและการปฏิบัติ

   4. ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน การผลิตป้ายและสื่อโฆษณาที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดีตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตสื่อ โฆษณา ให้มีมาตรฐานทั้งระดับประเทศและเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล

    5. เปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้โดยให้มีการจัดการเรียนการสอน การอบรม สัมมนา ฝึกงาน และดูงานทั้งในและต่างประเทศ ให้กับบรรดาสมาชิกและบุคคลทั่วไป

    6. เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

expert-icon3
วัตถุประสงค์

  1. พัฒนามาตรฐานของธุรกิจ ในด้านการผลิตป้าย และ สื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากล

  2. พัฒนาสื่อประเภทต่างๆ ทั้งหนังสือและสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Website / Facebook / Line เพื่อใช้สื่อสารและ ประชาสัมพันธ์งานระหว่างสมาคมกับสมาชิก

  3. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานของเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอให้ สมาคมเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ สมาชิกของสมาคม

  4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกด้วยกิจกรรมต่างๆ

  5. เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโฆษณาทุกชนิด

  6. จัดให้มีการอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ยกระดับคุณภาพ เพิ่มความรู้ เพิ่มขีดความสามารถ

นิตยสาร G&S

Graphics & Sign VOL 22


เพิ่มเติม
register

Register

เลือกแบบสมาชิกที่ท่านต้องการสมัคร
สมาชิกสามัญทั่วไปนิติบุคคล (3,210 บาท/ปี )
สมาชิกสามัญทั่วไป ( 2,140 บาท/ปี )
สมาชิกนิตยสาร G&S ( 428 บาท/ต่อปี )
สมาชิกสามัญทั่วไปนิติบุคคล
สมาชิกสามัญทั่วไป
สมาชิกนิตยสาร

สมาชิกสมาคม

ตำแหน่ง


สิทธิของสมาชิก

1. ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสมาคมจัดขึ้นในอัตราพิเศษ ตลอดอายุการเป็นสมาชิก

2. ได้รับนิตยสารและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ผลิตโดยสมาคม ฟรีตลอดอายุการเป็นสมาชิก

3. ได้รับสิทธิ์ขอให้สมาคมติดต่อประสานงานกับสมาคมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขอข้อมูล ขอความรู้ หรือ ขอเข้าดูงาน ที่จะยังประโยชน์ให้กับธุรกิจของสมาชิก

5. สมาชิกสามัญ มีสิทธิร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซักถามคณะกรรมการ ทั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญ และมีสิทธิเข้าลงคะแนนเลือกตั้ง หรือ รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสมาคม

6. สามารถขอตรวจสอบสถานะและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือต่อเลขาธิการสมาคม