TABDA สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา
Stacks Image 1170442

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สามารถส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโฆษณาทุกชนิด โดยเฉพาะสื่อกลางแจ้ง (Out-of-home advertising) ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล

ตราสัญลักษณ์สมาคม

ความหมายของตราสัญลักษณ์สมาคมมีดังนี้

T = Thai หมายความถึง ประเทศไทย
A = Advertising หมายความถึง การโฆษณาประชาสัมพันธ์
B = Business หมายความถึง ธุรกิจ
D = Development หมายความถึง การส่งเสริมและพัฒนา
A = Association หมายความถึง สมาคม

Thai Advertising Business Development Association

วัตถุประสงค์

 • สนับสนุน ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการผลิตป้ายและสื่อโฆษณาทุกชนิด
 • สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ
 • สานความสามัคคี เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางทฤษฏีและการปฏิบัติ
 • ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน การผลิตป้ายและสื่อโฆษณาที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดี ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตสื่อโฆษณา ให้มีมาตรฐานทั้งระดับประเทศและเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล
 • เปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้โดยให้มีการจัดการเรียนการสอน การอบรม สัมมนา ฝึกงาน และดูงานทั้งในและต่างประเทศ ให้กับบรรดาสมาชิกและบุคคลทั่วไป
 • เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

พันธกิจสมาคม

 • พัฒนามาตรฐานของธุรกิจ ในด้านการผลิตป้าย และ สื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล
 • พัฒนาสื่อประเภทต่างๆ ทั้งหนังสือและสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Website / Facebook / Line เพื่อใช้สื่อสารและประชาสัมพันธ์งานระหว่างสมาคมกับสมาชิก
 • พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานของเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอให้สมาคมเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ สมาชิกของสมาคม
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกด้วยกิจกรรมต่างๆ
 • เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโฆษณาทุกชนิด
 • จัดให้มีการอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ยกระดับคุณภาพ เพิ่มความรู้ เพิ่มขีดความสามารถ

สิทธิของสมาชิก

 • ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสมาคมจัดขึ้นในอัตราพิเศษ ตลอดอายุการเป็นสมาชิก
 • ได้รับนิตยสารและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ผลิตโดยสมาคม ฟรีตลอดอายุการเป็นสมาชิก
 • ได้รับสิทธิ์ขอให้สมาคมติดต่อประสานงานกับสมาคมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขอข้อมูล ขอความรู้ หรือ ขอเข้าดูงาน ที่จะยังประโยชน์ให้กับธุรกิจของสมาชิก
 • สมาชิกสามัญ มีสิทธิร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซักถามคณะกรรมการ ทั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญ และมีสิทธิเข้าลงคะแนนเลือกตั้ง หรือ รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสมาคม
 • สามารถขอตรวจสอบสถานะและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือต่อเลขาธิการสมาคม

คณะกรรมการสมาคม

นายอดิศร ศุขะทัต

ตำแหน่ง นายกสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา

นายโชคชัย เมธียนต์พิริยะ

ตำแหน่ง อุปนายกสมาคม

นายจุมพล บุญวิโรจน์ฤทธิ์

ตำแหน่ง เลขาธิการสมาคม

นายพงศกร บุญใส

ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์สมาคม

นายบุรเกียรติ์ วิริยะสุบรรณ

ตำแหน่ง ปฏิคม

ดร.คมน์ พันธรักษ์

ตำแหน่ง นายทะเบียน

นางสาวชนัญสินี ศิลปศิริพร

ตำแหน่ง เหรัญญิก

นายพิเชฐ หลักดี

ตำแหน่ง กรรมการ

นายสุเมธ จำรูญศิลป์

ตำแหน่ง กรรมการ

นายอดิศร ศุขะทัต ตำแหน่ง นายกสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา
นายโชคชัย เมธียนต์พิริยะ ตำแหน่ง อุปนายกสมาคม
นายจุมพล บุญวิโรจน์ฤทธิ์ ตำแหน่ง เลขาธิการสมาคม
นายพงศกร บุญใส ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์สมาคม
นายบุรเกียรติ์ วิริยะสุบรรณ ตำแหน่ง ปฏิคม
ดร.คมน์ พันธรักษ์ ตำแหน่ง นายทะเบียน
นางสาวชนัญสินี ศิลปศิริพร ตำแหน่ง เหรัญญิก
นายพิเชฐ หลักดี ตำแหน่ง กรรมการ
นายสุเมธ จำรูญศิลป์ ตำแหน่ง กรรมการ
Copyright © 2016 TABDA Contact