ผู้สนับสนุน

Events 2024

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ของกิจกรรมดีๆ ที่ทาง TABDA เราจัดให้พี่น้องร้านป้าย ได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน

G&S Magazine

 G&S Magazin จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อนสมาชิก TABDA

Thai Advertising Business
Development Association

ตราสัญลักษณ์สมาคม

ความหมายของตราสัญลักษณ์สมาคมมีดังนี้

T = Thai หมายความถึง ประเทศไทย
A = Advertising หมายความถึง การโฆษณาประชาสัมพันธ์
B = Business หมายความถึง ธุรกิจ
D = Development หมายความถึง การส่งเสริมและพัฒนา
A = Association หมายความถึง สมาคม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สามารถส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโฆษณาทุกชนิดโดยเฉพาะสื่อกลางแจ้ง (Out-of-home advertising) ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล

ผู้บริหารสมาคม

คณะกรรมสมาคมฯ ปี 2566-2568

ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย วิธานธำรง

รักษาการ นายกสมาคม

นายรวีภัทร ทรงมณี

เลขาธิการ

นายนเรศ ปานใส

ประชาสัมพันธ์

นายธัญพิสิษฐ์ ไกรทอง

นายทะเบียน

นายวชิรวิชญ์ สุภาวิตา

กรรมการฝ่ายวิชาการ

นายนัทธพงศ์ ทะอินทร์

กรรมการฝ่ายต่างประเทศ

นางสาวประพาภร แซ่อิ๋ว

ปฏิคม

นายสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ

กรรมการ

นายถิรธนา จินดาพล

กรรมการ

นายณัฐพล มาหวัน

กรรมการ

นางสาวสุชัญญา สุขขี

กรรมการ

นายธนกฤต ธนวรรธธารากุล

กรรมการ

Thai Advertising
Business Development
Association

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

สมัครสมาชิกแล้วได้อะไร??

1. ได้รับของที่ระลึกสุดพรีเมียม 1 ชุด (ของมีจำนวนจำกัด)

5. มีสิทธิขอความช่วยเหลือและได้รับประโยชน์จากสมาคมฯตามที่ระเบียบสมาคมฯกำหนดไว้

9. ได้รับคูปองหรือส่วนลดพิเศษ สำหรับซื้อเครื่องจักร เครื่องพิมพ์ วัสดุ + อุปกรณ์งานป้ายตามช่วงโปรโมชั่น ฯลฯ

2. ได้สิทธิการเข้าร่วมงานพบปะสังสรรค์ เพื่อนร้านป้ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก และสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

3. มีสิทธิได้รับส่วนลดพิเศษ ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสมาคมฯจัดขึ้น

7. ได้สิทธิการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร งานต่าง ๆ ในวงการป้าย

4. มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจทั้งในวงการป้าย และธุรกิจอุตสาหกรรมอื่น ๆ

8. ได้สิทธิการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ จากทางสมาคมฯ

สมัครเป็นสมาชิก

TABDA

บทความ

งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตป้าย สื่อโฆษณานอกบ้าน งานติดสติกเกอร์บนอาคารสูงและแร็พสติกเกอร์รถยนต์
หลายร้านค้าอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าการทำป้ายร้านค้า หรือป้ายหน้าร้านมีค่าใช้จ่ายที่เราต้องทำการเสียภาษีป้ายด้วย ซึ่งจะมีรายละเอียดและค่าใช้จ่าย กฎต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป
เมื่อได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีป้ายแล้ว ให้ดำเนินการชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน ได้ที่สำนักงานเขต (ฝ่ายรายได้) ที่ธนาคารกรุงไทย ผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย และ Internet